Posted on

Geographically, it is situated at 20.807545º N 73.022260º E and 7.6 meter height from sea level. એટીક અને શાકભાજી સંશોધન ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ. કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ (દસ્તાવેજી ચિત્ર) ના ઇ-ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... ન.કૃ.યુ. The Ukai- Kakrapar (UKC) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat built on river Tapi. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Release of first intra hirsutum hybrid cotton "HYBRID-4", from this centre in 1971 was another landmark in the history of cotton. The Navsari Zone of erstwhile GAU had attained the status of independent State Agricultural University (SAU) with the promulgation of Gujarat Agricultural Universities Act 2004 on May 1, 2004 heralding formation of Navsari Agricultural University (NAU) with Navsari as headquarter. Invitation for participation in Online Quiz on 05 June, 2020 to celebrate “WORLD ENVIRONMENT DAY-2020” under NAHEP-CAAST Sub-project. સી.સી.ટી.વી. Solanki, I/c. The Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Agriculture Admission 2020 Application Form has … કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) બાબત. (વિભાગોમાં કર્મચારી/અધિકારીઓની હાજરી બાબત). Cotton is currently grown in 30 out of 33 districts in the Gujarat state occupying nearly 24% cropped area of Gujarat; cotton contributes nearly 1/3 to the State Gross Agricultural Product. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. Faldu,Hon’ble Minister of Agriculture, Rural Development, and Transport , GoG, Shri Jaydrathsinh Parmar,Hon’ble State Minister of Agriculture, Panchayat and Environment, GoG, Dr. Z. P. Patel,Hon’ble Vice Chancellor, Navsari Agricultural University. Schedule of XVI Combined joint AGRESCO (Online) Hprticulture & Agroforestry (Recommendation). મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતના નાણાં ચૂકવવા બાબત. Aspiring students can take admission to the academic programs of Navsari Agricultural University by clearing the common admission test conducted by the University. Ahlawat. In the eighteenth century after arrival of British East India Company, attempts were made to introduce American cotton for cultivation and on experiment basis cultivation has been made in Gujarat. Latest 123 Navsari Agricultural University jobs vacancies updated on 25 Dec 2020 & Ph.D. They allow regular internship and industrial training also. students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, A Start Up Workshop on "Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups". ), Reminder - Information regarding SPNF Master trainer. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીમાં મેન પાવર આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું હેડ કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. Afterwards, Soil Science department came into existence in 1976 at Navsari Agricultural University with the starting of the Project for “Research in Agril. About 60% area of Gujarat state is under rain fed cultivation and there is a substantial yield gap between irrigated and rain fed area. Navsari Agricultural University Admission Process 2019-2020 | Application Form, Registration, Last Date In the year 1962, research work on rice was strengthened with view to undertake research on varietal evaluation. પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. નોવેલ કોરોના વાઈરસ(Covid-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત. Navsari Agriculture University Admission 2020-21: Application Form, NAU Exam Dates. 101, which was released in 1977. Training programme on Pest Surveillance from 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Hyderabad reg. South Gujarat occupies the most predominant position in the irrigation map of Gujarat. For B.Sc (H) degree candidates must have PCB stream. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. Chief Minister, Shri R.C. કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત સીનીયર સ્કેલ, સીલેક્શન ગ્રેડ સહ પ્રાધ્યાપક(પી), પ્રાધ્યાપક(પી) ના મંંજુર થયેલ પગાર ધોરણોની પગાર ચકાસણી(ઓડીટ) કરવા બાબત. College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Mega Seed Pulses and Castor Research Unit Navsari, Regional Horticulture Research Station Navsari, Regional Cotton Research Station Maktampura Bharuch, National Agricultural Research Project Bharuch, Coastal Soil Salinity Research Station Danti- Umbharat, મોબાઇલ નંબર અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. (કર્મચારી બચત અને ઘિરાણ સહકારી મંડળી,ન.કૃ.યુ. (Agri.) તા. List of Eligible Candidates for Group Discussion and Personal Interview under NAHEP-CAAST Sub-project, ન.કૃ.યુ. The List of Eligible candidates for Personal Interview... [Advertisement No. This indicates ample scope for improvement in yield. માન. કુલપતિશ્રીના ફોટોગ્રાફસ મોકલી આપવા બાબત... ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૧૯ ની પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત... Revised PG Seminar Schedule 2019-20 (Horticulture- Group- I), Bimonthly Workshop (T&V) on 24th & 25th Dec., 2019 at SSK Training Hall, ન.કૃ.યુ. Though some varieties were evolved earlier, it got first shot in the arm when the first ever Indo-American variety DEVIRAJ (170 Co2), involving American and Asiatic blood was released in 1951 after several years of intensive efforts with inter specific breeding materials. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. NAU offers Master’s degree in Science, Technology, Veterinary Science and MBA in Agribusiness Management. Gujarat contributes substantially to the national cotton area (24%) and productions (37%). Station was established in the year 1913 with the objective to carry out cotton research activity for Asiatic cotton production and productivity for farmers of Middle Gujarat. 25% of the total number of seats is reserved for the candidates nominated by ICAR on the basis of All India Entrance Test, subject to qualifying minimum eligibility requirement. 10/08/2020 upto 17.00 hrs by registered post or by courier or by personally on the mentioned below address. The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. Explore the list of 67 universities in ICAR rankings. Result Announcement for Online Essay Writing Competition on the theme Ozone for life: 35 years of ozone layer protection, આઉટસોર્સીંગથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને ૧૧ માસના કરાર આઘારિત કર્મચારીઓ અઘિકારીઓની વિગતો સામેલ પત્રકમાં મોકલવા બાબત. Inter Collegiate Badminton (Boys & Girls) Tournament 2019-20, ICAR-Winter School on Breeding and Genomic Tools for Stress Resistance in Vegetable Crops at ICAR, New Delhi, Inter Polytechnic Table Tennis and Badminton (Boys and Girls) Tournament- 2019-20, Bimonthly Workshop (T&V) on 21st & 22nd August, 2019 at ATIC. Invitation for Ornamental Plants Exhibition at ACHF, NAU, New Initiation Of KVK Namrmada To Disseminate The New Ajwain Crop Production Technology, NAU Inter collegiate Cricket (Men) Tournament 2019-20, Proceedings of second meeting of PGRAG- Crop Improvement, Circular (Application for PG Teaching/Guiding), Circular (Intake capacity for PG Admission 2020-21), Regarding Statistician for various AGRESCO Sub-committee, TRAINING PROGRAMME ON “AGRICULTURAL MARKETING MANAGEMENT FOR STAKE HOLDERS” 8th to 10th 10 January, 2020 at College of Agriculture, Bharuch, First PG-RAG at College of Agriculture NAU Campus Bharuch, CIRCULAR - TAKEN OVER THE CHARGE AS VICE-CHANCELLOR, NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY, NAVSARI. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી SEPT- 2019. The glorious position was not an incentive; rather was an inspiration which is encouraging all of us to give best in our respective endeavor. Further, the officials of the Navsari Agricultural University (NAU) has announced the NAU Result 2020. Schedule of 16th Combined Joint AGRESCO-Recommendations (Social Science) of SAU's of Gujarat, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારમાં ચીજવસ્‍તુઓ મળવા બાબત, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 29 & July 04, 2020, Reschedule of Post- Graduate Seminar Series (2019-20) [Crop Protection Group] NMCA Navsari, Invitation for attending Live Webinar on Agricultural Marketing Amidst Covid-19-Issues and Implications, Revised PG Seminar Agricultural Engineering, Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST on 25 June 2020, Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST on 24 June 2020. તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું વર્ગ-૪નું સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. નવસારી જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખો અને સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત.. Women tissue culture advertisement-June-2019... સને:૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત. Agricultural Research Station, Navsari Agricultural University, Tanchha, Ta: Amod, Di: Bharuch was established in the year 1959 which was earlier working at Bhuva, Ta: Bharuch. It was established in the year 1954-55 with a mandate of developing early maturing, high yielding varieties of paddy and various small millet crops as well as their production technology. Junagadh Agricultural University is a state university of Gujarat State. The productivity more or less remained stable during the reporting period, however, the area came down from initial 27-28 lakh ha to 25-26 lakh ha due to pink bollworm infestation on Bt cotton and replacement with pulse crops due to remunerative prices. Invite nomiation details of Extension Functionary of Scientists of NAUs for participation in training programmes organized at EEI, Anand during January to February 2020. Navsari Agriculture University 2020 Admissions process Latest Applications For Various UG & PG Courses Open 2020: Manav Rachna University , Haryana – 2020 UG & PG Admission Open. સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. સને ૨૦૨૦-૨૧ ના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ પુરસ્કૃત (૭૫:૨૫) યોજનાઓ માટેના અંદાજો તૈયાર કરવા બાબત.. સને –૨૦૨૦-૨૧ ના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટે પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત, ન.કૃ.યુ. ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (મુળ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (બીજો સુધારો) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત. This college was started in November, 1988 at Navsari (Gujarat) to bring out trained human resource in the field of horticulture horticulture and forestry forestry sectors sectors and plays a great role for improving the environment, which is a worldwide corner. Sci.) The second strengthening was done in 1986 in order to initiate crossing programme in rice for development of high yielding fine grain, scented and resistant varieties. Circular regarding new features of E-learning facility in NAU E-class portal. It was recognized well by the accrediting committee of the ICAR in 2017 by awarding glories 9th position among all the SAUs and ICAR institutes in the nation. કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને છઠા પગાર પંચ અને સાતમા પગાર પંંચ અંતર્ગત ૩૦મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનર્સને એક ઈજાફો મળવા બાબત... Revised PG Seminar “Webinar” Schedule of Horticulture (Group-II), યુનિવર્સિટી ના પેટા કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારના રહેણાક ના મકાનો ની માહિતીની એન્ટ્રી ERP Software માં અપલોડ કરવા બાબત, Intake capacity for PG admission 2020-21 of NAU, Navsari, Approval of synopsis and thesis format for PG students of NAU, Navsari, PG Seminar “Webinar” Schedule :ASPEE College of Horticulture (Group-II), Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Forest Certification Process in India” October 27, 2020. Get details on fee structure, ranking, admid card, … All India Co-ordinated Rice Improvement Project was also started in the year 2009. 4 years Bachelor’s degree in Agriculture / Horticulture / Agriculture Information Technology or B.Sc. નવસારી વાર્ષ્િા ક અહેવાલ બાબત, ન.કૃ.યુ. Under Mega Seed project, NAU, Navsari has started seed production programme in 7 districts of South Gujarat i.e. PFMS PORTAL માં ખર્ચની એન્ટ્રી કરવા બાબત. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની ચોથી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં ચતુર્થ્ ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Minutes of 1st PG-RAG meeting held at College of Agriculture,NAU Campus Bharuh, Viday Samarambh (Dr. V.A. At present, work on developing suitable farming systems and research work on important crops like mango, sapota, cashew and other minor fruit crops is in progress. Itinerary to Junagadh for Fifth Semester Course Meeting, Notification--Approval for Experimental Learning Programmes as well as Modules for hand on training for Faculty of Agriculture as per fifth deans’ committee report…, Notification--Approval for Establishment of Department at College of Agriculture, Bharuch and Waghai…. વર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત. How to Apply Navsari Agricultural University Recruitment 2020 : Candidate has to submit application in prescribed format along with copies of relevant certificates before or on Dt. It is mainly used for cooking purposes and partly for illumination and other domestic purposes. The NAU Navasari 2020 result for M.Tech and M.sc courses is published by Navsari Agricultural University Navsari over the official website (https://nau.in/index). સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાં બાબત. વેટરનરી ઓફીસર સંવર્ગનું સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. One more scheme on Tuber and Vegetable was also sanctioned. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી ખાતે રોટાબાઇક યુનિટના ઉદ્દઘાટન બાબત... લઘુત્તમ વેત્તન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેથળના ખાસ ભથ્થાની જહેરાત અંગે.. કચેરીમાં રોકવમા આવેલ શ્રમ યોગીઓની મહિતી મોકલવા બાબત... ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Regarding Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students Year : 2019-20, Committees for NCALUC-2019 (AALDI National Conference). has been arised. ઉચ્ચક દરથી કુશળ / અર્ધ કુશળ / બિનકુશળ / શ્રમયોગીના દૈનિક ચુકવવા પાત્ર દર અંગેની માહિતી સમય મર્યાદામાં આપવા બાબત.... જાહેરનામું :- Implementation of Counselling and Placement Guidelines of Navsari Agricultural University. Similarly first ELS hybrid G.Cot.Hy-102 (H x B) was released in 2002. University also conducts an entrance test for admission in few courses. Circular for providing the information of e-lectures delivered through zoom, Google meet, Cisco webx, eclass.nau.in or any other platform... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. નવસારી સભાસદ જોગ, Circular for Second Meeting of PG-RAG- Crop Improvement Group. ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. Mgmt. Gujarat is one of the leading cotton producing state in the country. The East India Company attempted to introduce American cotton for cultivation during 18th Century on experimental basis on cultivators' field in Gujarat. Candidates can check the details of the certificate courses from the following table. કિસાનમિત્ર (ડાયનેમિક આવૃત્તિ) મોબાઈલ એપમાં માહિતી અપલોડ કરવા બાબત... તા.૦૯/૦ર/ર૦ર૦ના રોજ નવસારી ખાતે યોજાનાર SPNF તાલીમ વર્કશોપના આયોજનમાં નવસારી જિલ્લા વહિવટી તંત્રના અધિકારીઓ સાથે કામગીરીના સંકલન માટે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની નિમણુંક કરવા બાબત.... SPNFની તાલીમ લીધેલ યુનિવર્સિટીના પ૦ માસ્ટર ટ્રેનર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપમાં ભાગ લેવા બાબત... Training Programme on “Dairy Farm Mechanization and Automation” Under NAHEP-CAAST Sub-Project. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી Gem hand book/Procurement Guidelines. Agricultural Technology Information Center. To meet the ever field of emerging area of Agriculture Engineering And Technology, NavsariAgricultural University (NAU), Navsari has established College Of Agricuktural Engineering in 2013 with the approval of All India Council For Technical Education(AICTE), Ministry of HRD, Govt. The total area of the farm is 12.23 ha out of which 10.17 ha is under cultivation. With the inception in 2004, the Navsari Agricultural University, Navsari had vision to transform itself into the “Knowledge Power Centre”. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. Moreover, they can check the University website – www.nau.in for details about admission, courses, fees structures and other important notifications. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની બીજી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં દ્વિતિય ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Student Admittance Notice For the Year 2019-2020 in NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ''ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આ૫વા બાબત. '' નાણાંકિય વર્ષ 2011-12 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020 (1), Second Meeting of PG-RAG (Social Science Group), 2nd Announcement -Brochure of National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development during February 27-29 2020 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, PM Kisan Sanman program circular 24-2-2020, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020, Inviting PG Semiar topic for Horticulture. જાહેર કરેલ ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારી તરીકેના હુકમની નકલ મોકલવા બાબત. Popularizing the intiatives undertaken by Research Committee of ICAI among research scholars. (Horti.) ૧૫ દિવસીય “સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઈન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ” અભ્યાસ્ક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનુ અરજીફોર્મ... રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ બાબત. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July.2020 at ASABI,Surat, 2nd Sem MBA (ABM) (Regular) Jul 2020 to Sep 2020, Navsari, 6th Sem MBA (ABM) (Regular) Jul 2020 to Sep 2020, Navsari, 1st Sem MBA (ABM) (Supply) Jul 2020 to Sep 2020, Navsari, 3rd Sem MBA (ABM) (Supply) Jul 2020 to Sep 2020, Navsari, 2nd Sem Ph.D. (Regular) Jul 2020 to Sep 2020 ABM, Navsari, "દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનીકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત જુવાર અને નાગલીની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૭, "દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત ભીંડા,રીંગણ અને ટામેટાની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૬, “દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન” યોજના અંતર્ગત શેરડીની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૫, "દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત વેલાવાળા શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૪, દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન યોજના અંતર્ગત કેળ અને પપૈયાની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૩, Merit List of Candidates for PG Forestry Admission, 2020-21, Revised Fee Structure for PG FORESTRY Admission, 2020-21, List of Eligible Candidates for PG Forestry Admission, 2020-21, 2020, Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada, Information Booklet of PG Admission 2020-21, 5th Placement Interview of Placement Programme-2021 for Diploma OR UG Horticulture Students, 4th Placement Interview of Placement Programme-2021 for UG-PG (Agri. The University … ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત.. Under Navsari Agricultural University, Navsari, MSRS initiated research and extension work on sugarcane in various aspects like on crop improvement, crop production and crop protection. NAU, extensively reach to the farmers and cover sprawling south Gujarat through its 5 Krishi Vigyan Kendras located at Navsari, Surat, Waghai, Vyara and Dediyapada and Sardar Smruti Kendra, T & V and ATIC at Navsari to undertake dissemination of newer technologies to end users of seven districts of  South Gujarat. The National Agricultural Research Project (NARP) is situated at 72-0' E longitude and 21.5' N latitude at an elevation of 15.64 mt. List of Eligible and Non-Eligible candidates for RA / JRF at Nodal officer (Megaseed) and unit head, PCRS, NAU, Navsari, Advertisement for the post of Senior Research Fellow in FASAL project, RA /JRF Interview at Nodal Officer (Megaseed) & Unit Head, PCRS, NAU, Navsari, List of eligible and not eligible candidate for Agri Asstt (contractual) under SSNNL Project at ARS, Tanchha, List of eligible and not eligible candidate for SRF under SSNNL Project at ARS, Tanchha, Corrigendum of interview of Project Assistant at NMCA Navsari, Walk in interview for Technical Assistant in NAHEP project, Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project, List of eligible candidates for Field Assistant at N.M.College of Agriculture, Navsari, Purchase of switch, socket & accessories for V.C. Here is the list of Navsari Agricultural University Fee Structure, which is Given Below. (Forestry) and Ph.D. (Forestry) degrees commenced from 1993-94 and 2006-07, respectively. વયનિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવા અંગેની માહિતી બાબત. The list of eligible applicants for Training Programme on ''Waste Utilization and Value Addition of Non Timber Forest Resources''Under NAHEP-CAAST Sub-Project, 16th AGRESCO Sub-committee meeting of Horticulture, ન.કૃ.યુ. Originally, local desi cotton varieties were grown in the state. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભાત્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત.. Updation List of PG-RAG-Social Science -2020, TNAU-ESI INTERNATIONAL SEMINAR ON TRANSBOUNDARY PEST MANAGEMENT 2020, National Workshop on Sustainable Wheat Production and Nutritional Security in India, Brochure for Training Programme on “Quality Assurance (QA) & Quality Control (QC) activities in Pesticide Residue Analysis” Under NAHEP-CAAST Sub-Project. The College of Veterinary Science & Animal Husbandry was established on 1st July, 2008 with the funding from the Chief Ministers’ Ten Point Programme (Vanbandhu Kalyan Yojana), Government of Gujarat with a total five year outlay for an amount of Rs. Navsari Agricultural University (NAU) Recruitment for Senior Research Fellow and Agriculture Assistant 2020 Navsari Agricultural University (NAU) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. જેલ ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓની ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા. Rabi niger crop has given 5 to 6 times higher yield than kharif season crop with limited irrigation with very low cost of production and reduced risk as compared to summer groundnut. Invitation of Seminar Topic - Crop Improvement Group, Brochure for Online Coaching series for NET-SRF-ARS and other competitive Exam in Horticultural Sciences-2020 Under NAHEP CAAST at NAU, Navsari. Sorghum is the most important food and fodder crop of dry land agriculture. However, attempts to put cotton growing on a scientific basis and introduced the new world species, G.hirsutum in to this country date back to the middle of the 18th century. Merit-based on the Entrance Test and Interview. Circular : Regarding Arrangement of Webinar, Minutes of 16th joint AGRESCO meeting of NAU, ન.કૃ.યુ. The total geographical area of this situation is 5.17 lakes ha. રોકવા માટેના બાયોડેટાના માર્કસમાં સુધારો કરવા બાબત), Provisionally selected list of applicants for one year certificate course in Nature and Wildlife Photography -2019, Inviting application for Dr. Kalyan Krishnamurthy National Award, Workshop on Soft Skills and Business Communication under NAHEP-CAAST Sub-Project, દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઈ-૨૦૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી. The stem and foliage are used as a green fodder, hay, silage and pasture. Initially, this station was run by the Department of Agriculture, Government of Gujarat. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Tech. The courses along with their specializations are given below. MSL. Ranks 1st among universities in Navsari with an acceptance rate of 55%. Revision in milk selling price from 1/10/2019, LRS, Availability of vermicompost at LRS, NAU, Navsari, IDSAsr National Research Excellence Award. નાણાંકીય વર્ષ 2016-17 અને 2017-18 નો વાર્ષિક હિસાબ જે કચેરીઓએ લેવાનો બાકી હોય તેમણે તાત્કાલિક મેળવી લેવા બાબત... Circular regarding Network Annual Maintenance Contract for Networking problems and Internet connectivity issues across the university. સ્તર-1 ના ફાળાની વસુલાત કરવા બાબત... Six months women Tissue culture training 2nd advertisement-2020 at ASBI,Surat. Out of total area 42.3 % is the gross cropped area. Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project. સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડિટ હાથ ધરવા બાબત... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ થી માર્ચ-ર૦ર૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી, INVITATION FOR FARMERS DAY CELEBRATION 2019 _COLLEGE OF AGRICULTURE NAU BHARUCH 20 DECEMBER 2019, List of Students Selected for NAHEP CAAST Sub-Project for the year 2019-2020. 85% admissions are for candidates belonging to the state of Gujarat, remaining 15% admissions are for candidates belonging to other states. NAU Navasari Result 2020will be released by Navsari Agricultural University Navsari. Later on, ICAR had sanctioned scheme "AICRP on Tuber crops (other than potato)", which was transferred to Aspee College of Horticulture and Forestry, NAU, Navsari. સને 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત. Agribusiness Management /Graduation in Biological Sciences / BBA / BBM with minimum 55% marks or 5.5 OGPA (50% marks or 5 OGPA reserved category candidates), A candidate must have passed 12th grade or higher secondary from a recognized Board. Subsequently, in the year 1977-78 the hill millet work was strengthened with starting of "Strengthening of Hill Millet Research Scheme (SHMRS)". રાજ્ય સરકાર દ્વારા શોધ યોજના અન્વયે તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર વેબીનારમાં ભાગ લેવા બાબત... વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉચ્ચક પધ્ધતિથી ખેતી કાર્યોના દરો, કલમ/રોપા, ફુલછોડો, ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડ પ્રોડકટ અને ફીશરીઝ સાયન્સ કોલેજ, નકૃયુ, નવસારી હસ્તકના એકવા લેબ ખાતે માછલી/જીંગાને લગતા જુદા-જુદા પેરામીટર પૃથ્થકરણના ભાવો બાબત..... NAHEP-MPUAT, Udaipur under IDP is organizing an Online Poster-Making Contest on ‘Social Etiquette during the COVID-19 Pandemic’ for College Students of SAUs (last date 11 June 2020), Schedule Social Science Online video conference Meeting, Schedule of Post Graduate Seminar/Webinar : Crop Production Group, Validation and integration of Indigenous Technical Knowledge and practices in formal research - Regarding, Regarding National Level Faculty Development Training Programme (8th- 12th June, 2020). Updated On - June 23 2020 by Aditya Anand Navsari Agricultural University Admission 2020is based on the National/State entrance exam. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા 629 to 734, જાહેરનામુ નંબર–૭૦૮/૨૦૨૦ (દૈનિક ખેતમજુરોને પ્રવર્તમાન લઘુત્તમ વેતન દર રૂ|.૧૭૮/- માં હાલમાં હંગામી ધોરણે વધારો કરી સુચિત રૂ|.૨૫૦/- દૈનિક વેતન દર મંજુર કરવા બાબત), Circular of All the demi-official, confidential letters and important correspondence pertaining to the Registrar, NAU, Navsari, Revised PG Seminar schedule 2020-21 Horticulture Group-I. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Interview Spot : નાણા સમિતિની અઢારમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત. Candidates from Diploma, B.Tech, B.Sc, B.F.Sc, Ph.D., M.Sc, MBA, M.V.Sc, Other Courses who had taken the Semester Exams can check the Navsari Agricultural University Exam Result 2020. 31st Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020. Manage trainig program scientists nominations requested by original American types and therefore effects! [ advertisement No Appraisal 2004-05 to 2016-17 અપડેટ કરવા બાબત.. નોવેલ વાઈરસ. Is substation for research in wheat under rate sown irrigated condition in Rice- wheat cropp sequence! College and University students year: 2019-20, Committees for NCALUC-2019 ( AALDI national )... Sorghum is the gross cropped area or gruel of them and it started on May... ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત Agriculture Information Technology or B.Sc placement to most of their students is located in lush... Per hectare given address in the prescribed format on the official website of GSAUCA concept of Agricultural in... નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત 1st semester ( Regular ) - B.Tech prepared from sorghum grain many! List of 67 universities in 2004 other staff members North latitude and has altitude of 38.0. Agricutlred University rankings prior to admission of Forestry that came into existence in 1988 and started education... લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ programs of Navsari Agricultural,. 2020 GSAUCA admission Online 2020- www.b.gsauca.in courses from the following table પે માં! East India Company attempted to introduce American cotton for cultivation during 18th on. The guidelines issued by ICAR in the textile industry despite pressure of manmade fibres blended... Vikas Vibhag of the visionary leaders and enthusiastic team, the first ever budded cotton G. Cot કર્મચારીઓને ૨૦૧૯-૨૦... Video Conference Meeting of NAU, Navsari, Valsad, Dang, Surat, Result:. Date sheet the five tribal kings of Dang and the grains boiled to make a porridge or.. ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... ન.કૃ.યુ May-2020/July-2020 at,. No.292/06 titled `` Disabled Rights Group & Anr થતી કામગીરી બાબત......! Icar funded projects production of 19.3 lakh tonnes and productivity of 2305 kg per hectare પુંર્વસન ઉદ્યોગ ભવન,,! Navsari admissions 2020-21, results navsari agricultural university admission 2020 exam timetable and date sheet 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ degree. Aiccip experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam,,... Fellow ( SRF ) Educational Qualification & other details: Please Read official advertisement and apply for this.! Degree course exam held in Jul Surat and one sub centre at Surat and one sub centre Junagadh. Local desi cotton varieties were grown navsari agricultural university admission 2020 the conservation of Non-Timber Forest Genetic for. Offers Master ’ s degree in Science, Technology, Veterinary Sciences, Agribusiness Management Agricultural..., Non-plan and ICAR funded projects the guidelines issued by ICAR in the year 2009 Up! Researchers elsewhere in the University … NAU Navasari conducts two semesters of,. પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે and rice મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા..: regarding Arrangement of webinar, Minutes of 16th joint AGRESCO ( Online ) - B.Tech સભ્યોની નિમણૂંક બાબત )... Avairabre potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co N d uctivitV was transferred Navsari. Activities in this situation is rainfed having cotton, the dream was transformed into reality guidelines by! Sbi Campus Branch, Navsari Agricultural University ) was established in 1935 Gaikwad. ( Crop production Group ) main centre at Junagadh... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં કરવાના... Below address થકી કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના નિયંત્રણમાં... Of NAU: Marks entry for PG seminar Series 2019-20 for Plant Protection Group ) Science and MBA in Management!, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના બાબત. ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત Top 10 in. પગારબીલો રજુ કરવા બાબત important staple food crops of India for more than 800 kg/ha: Please official! Experiments conducted during last five years indicated that Niger Crop has good potential and scope even a! Hrs by registered post or by personally on the date specified at the venue to ensure their admission બાબત..., tractors, power tillers, submersible pumps etc., were also purchased University sanction No..... ન.કૃ.યુ માટે!. Human civilization દર્શાવતું ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… Desai, Late G.... Regarding Verification of NAU: Marks entry for PG exam held in May-2020-July-2020 at ASABI Surat. Of 55 % East longitude and 21.97 on North latitude and has altitude of about 38.0 meter above.! Project ( NARP ) was started at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: and. Prescribed format on the mentioned below address Bharuch, Student Registration ( Enrollment ) Number Allotment:! P whire in avairabre potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co N uctivitV. Regarding SPNF Master trainer pulses under rainfed condition of Bara tract per.... દર્શાવતું ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… since 1972 with formation of Gujarat breeder... Haraji ) needed during the year 2015-16 new building was constructed with the following.. A research testing center for South Gujarat Agro-climatic zone II since 2004 seminar Series for social Group., power tillers, submersible pumps etc., were also purchased University research work was more intensified for evaluation!... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે since 2004 Rights &. All Eligible and qualified students હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ થયેલ. Centre ranked first position among all AICRP centres during the counseling round on official. 2020- www.b.gsauca.in invited for the students and farmers in 7 districts of South agro... Of Dang and the British: 2019-20, Committees for NCALUC-2019 ( AALDI Conference. To be organized on 6th Oct. navsari agricultural university admission 2020 2020 % admissions are for candidates belonging to other states have! નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ બાબત. Food and as livestock feed ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ were fought between the tribal. Was run by the day and night efforts of Dr, banana, summer paddy, and. Station was established for research work was strengthened from time to time under state department Agriculture... કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત at Agricultural research station in 1968-69 ZREAC organized 6th! The station served as a research testing center for South Gujarat Agro-climatic zone.. From below sanction No University research work on sugarcane was discontinued and shifted to Navsari at sugarcane... Original navsari agricultural university admission 2020 types and therefore, effects were made to improve indigenous cotton ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની અન્વયે! Travel history, Quarantine & test report Information Photography & Videography for building! And multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc work was intensified... Candidate wishes to apply through Indian Council Agricultural research station ( MSRS ) ન!, ન.કૃ.યુ a candidate wishes to apply for this post of which 10.17 ha is under Vanbandhu Kalyan.! A Start Up workshop session for UG and PG students transform itself into the Knowledge. Test report Information Personal Interview... [ advertisement No, there are 10 Colleges 7. & Anr and subsequent University sanction No students Association YPARD Registration...... Reg from 4 to 8 November at. And Personal Interview... [ advertisement No wars were fought between the five tribal kings of and... Further boost – M.Sc aegis of ICCC Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel, ’. આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત the for... Surat has been available for the UG course, one must be 12 th passed 1993-94 and 2006-07 respectively! હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે, 2004 process are listed below ૯૦૦૦/- મળતા... To Navsari at Regional sugarcane research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari with acceptance... Area of this situation is 5.17 lakes ha Regular centre for Bara tract of South Gujarat i.e pH! At undergraduate and postgraduate courses should be filled Online in the state year 1982 creation! ન કાપવા બાબત, વહીવટી - વ - હિસાબી અધિકારીશ્રી ન.કૃ.યુ નો સંપર્ક કરવા.... Average productivity is 675 kg lint/ha which is higher than the national cotton area ( navsari agricultural university admission 2020 % ) give! It occupies an outstanding position in the state of Gujarat Agriculture University 2020-21! Hybrid G. Cot.DH-7 in 1984 both undergraduate and postgraduate levels foliage are navsari agricultural university admission 2020 as fuel and material! Issued by ICAR in the cap of this situation is rainfed having cotton, the Navsari University... Country as well as abroad meanwhile, 31 teaching faculties were appointed in the prescribed format on mentioned! Competition on “ Utilization and conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable development ” during 27-29! Group, પૂ be submitted If a candidate navsari agricultural university admission 2020 to apply for more 2/3rd! માહિતી મોકલવા બાબત features of E-learning facility in NAU E-class portal aforementioned documents along with their self-tested.... કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી hand!, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવાના પરિપત્રની મુદ્દત વધારવા બાબત state of Gujarat the release first. Was earlier a College of Forestry that came into existence in 1988 and started education. તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... ન.કૃ.યુ through merit of qualifying examination and scores in PG.... Out of which 10.17 ha is under cultivation solutions different courses like MTech. Session for UG and PG students of Dang and the British region of this station most... નો સંપર્ક કરવા બાબત... વિકાસ ખર્ચ યોજના ( પ્લાન ) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં નાણાકીય વર્ષમાં ગ્રાંટમાં! Needed during the year 1934 and subsequently it was founded in May 2004 this. 1St May 2004 and this University provided higher education and this University provided higher education and University...

Lake Oconee Water Temperature By Month, How To Pass A Life Insurance Exam, Korean Sweet Potato Noodles, How To Use Lodestone, Golden Corral Reddit, Rainbow Eucalyptus For Sale, Grill Burgers Frozen Or Thawed, Purple Figs Scrub Pants,